KASTAMONU TİCARET VE SANAYİ ODASI ORGAN SEÇİMLERİ

SEÇİM-YETKİ BELGESİ-ODA ORGAN SEÇİMLERİ

MECLİS ASIL ÜYE SEÇİM DİLEKÇESİ

MESLEK KOMİTESİ ASIL ÜYE SEÇİM DİLEKÇESİ

ÖRNEK OY PUSULASI

ÖRNEK OY PUSULASI1

KASTAMONU TİCARET VE SANAYİ ODASI

   ORGAN SEÇİMLERİ DUYURUSU

 

5174 Sayılı Kanun ile bu kanunun 83 ve 84 maddelerine dayanılarak çıkarılan 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve 25.08.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan değişikliklerle . TOBB Organ seçimleri hakkında yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre KASTAMONU TİCARET VE SANAYİ ODASI Meslek Komitesi , Meclis Üyeleri , Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile TOBB Genel Kurul Delegesi asıl ve yedek üyelerinin seçimleri aşağıda yazılı talimatlara uygun  şekilde yapılacaktır.

ASKIDA OLAN ÜYELERİMİZİN SEÇİM LİSTESİNE DAHİL OLABİLMESİ İÇİN 21 MART 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT :16.00’YA KADAR AİDATLARINI ÖDEYEREK DİLEKÇE İLE ODAMIZA BAŞVURMALARI DUYURULUR. MERKEZ İLÇE SEÇİM KURULUNUN KARARIDIR.

Buna göre ;

 • 07 NİSAN 2018 Cumartesi saat: 09.00 – 17.00 (Kastamonu Ticaret ve Sanayi  Odası Hizmet binası salonları ve aşağıdaki bürolarında )

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası MESLEK KOMİTESİ ve MECLİS ÜYELERİ asıl ve yedek üyeliği SEÇİMİ, gizli oy açık tasnif esaslarına göre Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca yapılacaktır.

Not: Tüzel kişiler, Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliğine Tüzel kişiler olarak seçilirler.

13 NİSAN 2018 Cuma saat:08.30 – 17.30

Meslek Komitesi ve Meclis üyeliğine seçilen TÜZEL ŞİRKETLERİN YETKİLİ TEMSİLCİ’sinin yazılı olarak  Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasına bildirilmesi.

Not: a) Süre içinde bildirimin yapılmaması halinde Meslek Komitesi ve Meclis üyeliği seçimlerinde oy kullanan tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisi Yönetim Kurulu Başkan ve üyeliği seçiminde oy kullanamaz.

b)Tüzel Kişiler, Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliğinde kendilerini temsil edecek gerçek kişinin ismini her halükarda seçimlerin kesinleşmesinden itibaren bir ay içinde odaya bildirmek zorundadır. Bu  süre içinde bildirimin yapılmaması halinde,diğer yedek üyeler sırası ile Meslek Komitesi veya Meclis Üyeliğe çağrılır.

c)Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliğine seçilen tüzel kişiler ,kendilerini temsil edecek gerçek kişilerle ilgili yapacakları bildirimi yazılı olarak yapmaları ve bildirilen temsilcinin bu Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki şartları taşıdığını tevsik eden Kastamonu Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınmış YETKİ BELGESİ’nin bildirime eklemeleri zorunludur.

 

 • 14 NİSAN 2018 Cumartesi saat: 11.00 – 11.30  ( Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Salonu)

Genel Sekreterin çağrısı üzerine en yaşlı üyenin başkanlığında yapacağı ilk toplantıda Meclis Üyeleri arasında yargı gözetiminde olmaksızın dört yıl için gizli oy ve açık tasnif  usulüyle bir Meclis Başkanı ile bir veya iki Meclis Başkan Yardımcısı ve Katip üye seçimi.

 • 14 NİSAN 2018 Cumartesi saat:12.00 – 17.00 (Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası  Salonu)

Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ,Disiplin Kurulu Üyeleri, TOBB Genel Kurul Delegesi Asıl ve Yedek üyeliği seçimleri gizli oy açık tasnif esaslarına göre Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca yapılacaktır.

20 NİSAN 2018 Cuma           saat: 20.00 – 22.00

Genel Sekreterin çağrısı üzerine en yaşlı üyenin başkanlığında ilk toplantıda yargı gözetiminde olmaksızın kendi MESLEK KOMİTELERİ dört yıl için Meslek Komitesi bir Başkan ve bir Başkan yardımcısı seçimi.

20 NİSAN 2018 Cuma            saat:20.00 – 22.00

Genel Sekreterin çağrısı üzerine en yaşlı üyenin başkanlığında yapılacak ilk toplantıda kendi üyeleri arasında yargı gözetiminde olmaksızın dört yıl için gizli oy ve açık tasnif  usulüyle  DİSİPLİN KURULU Başkanı seçimi.

 

ÖNEMLİ DUYURULUR.

08.2017 Tarihli Resmi Gazetede 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında bazı düzenlemeler yapıldığından. 5174 sayılı TOBB Kanunun 83’ncü maddesinin birinci maddesi değiştirilerek seçme ve seçilmeye haiz üyelerimizden “Seçim tarihi itibariyle en az iki yıl odaya kayıtlı” şeklinde değiştirilmiştir.  Örneğin:  07 Nisan 2016 öncesi odaya kayıtlı olanlar oy kullanacaktır.

 • 2016-2017 yılları aidat borçlarını hiç ödemeyen üyelerimiz,5174 sayılı TOBB Kanunun 10 uncu ve 32 maddesince gereğince Yönetim Kurulumuzun 01.2018 tarih 5753 sayılı kararınca ASKI’ya çıkarıldığından borçlarının tamamını yatırmayan üyeler seçme ve seçilmeye haiz olamayacaktır.  Odamıza yazılı olarak ve aidatlarını yatırdıklarını ibraz edenler, seçim listelerine  Yönetim kurulumuzun kararı ile ilavesi yapılacaktır.
 • Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimlerine seçmen olarak olarak katılabilmek için ticari ve sanayi kazanç dolayısı ile gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmak gerekir.Vergi mükellefliği sona erenler ve oda kayıtları devam eden gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmayan kendisine ait veya kiralanan  gayrimenkulden vergi mükellefi olanlar seçme ve seçilmeye haiz olamayacaktır.
 • Odamıza kayıtlı adi ortaklıklarda bu tür ortaklığın Ticaret Sicilinde tescilli temsilcisi bulunmadığından Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından yetki belgesi düzenlenmesi mümkün olmadığından seçme ve seçilmeye haiz olamayacaktır.
 • Organ seçimleri yönetmeliğinin 5. Ve 6. Ncı maddelerinde belirtildiği üzere münfesih şirketler veya kooparatifler (Tasfiye halindeki) seçme ve seçilmeye haiz olamayacaktır.
 • Organ seçimlerinde Vekaleten oy kullanmanın mümkün olmaması; Organ seçimleri yönetmeliğinin 41.maddesi “g” bendi “Gerçek kişiler seçimlere bizzat iştirak ederler. Bu kişiler, seçme ve seçilme haklarını vekaleten veya ticari mümessil vasıtasıyla kullandıramazlar”
 • Tüzel kişi firma adına oy kullanacak kişiler, seçme ve seçilme haklarını kullanabilmeleri için şirket sahibi, yönetim kurulu üyesi, şirket müdürü, genel müdür,murahhas azası seviyesinde üst düzey yöneticisi olması TEMSİL ve İLZAMA (bağlayıcı işlemler)yapmaya yetkili olduklarına dair  düzenlenmiş Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN alınmış YETKİ BELGESİNİ veya Noterden alınan imza sirkülerinin aslı veya noter tasdiklisini oy kullanma sırasında seçim kuruluna ibraz ederek  teslim edilecektir.
 • Ticaret Sicil Müdürlüğünce Organ Seçimleri için verilen YETKİ BELGESİNDEN

Harç ve Hizmet bedeli tahsili yapılmayacaktır.

 • Tüzel kişi firma adına oy kullanacak kişiler YETKİ BELGESİ almak için Kastamonu Ticaret Sicil Müdürlüğüne müracaat edecek ve firma kaşesi ve imza karşılığında belgesini alacaktır.
 • Tüzel Kişiler ; Meslek Komitesi ve Meclis üyeliğine seçilen tüzel kişiler ,kendilerini temsil edecek ,gerçek kişilerle ilgili yapacakları bildirimi yazılı olarak Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasına yapmaları ve bildirilen temsilcinin bu yönetmeliğin 6.cı maddesinin dördüncü fıkrasındaki şartları taşıdığını tevsik eden Kastamonu Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınmış YETKİ BELGESİNİ bildirime eklemeleri zorunludur.

 

A- SEÇME YETERLİLİKLERİ ;

 1. Seçim tarihi itibariyle 07 Nisan 2016 tarihinden önce odaya kayıtlı olmak.
 2. Gerçek Kişiler ile Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibariyle 18 (Onsekiz )yaşını doldurmuş olmak.
 3. Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisine sahip olmak.
 4. Odaya kaydını gerektiren ticari ve sinai faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak.
 5. Kanunun 10’uncu maddesi uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dahil edilmiş olmak gerekir

 

 1. B) SEÇİLME YETERLİLİKLERİ;
 2. Seçim tarihi itibariyle 07 Nisan 2016 tarihinden önce tacir ve sanayici için odaya kayıtlı olmak.
 3. Temsil ve bağlayıcı işlem yapabilme yetkisine en az altı aydır sahip olmak.
 4. 25 yaşını doldurmuş ve okur yazar olanlarda seçilme yeterliliğinde olacaktır.
 5. İflas etmemiş yada iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak.
 6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama kaçakçılık,vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak.

 

 • Bulunduğu Meslek Grubunun Listesini almak isteyen Üyelerimiz Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası veznesine 100.-TL. yatırarak odamızdan bulunduğu meslek grubunun listesini alabilecektir.
 • Tüzel kişilerin YETKİ BELGESİ almak isteyenlerin yoğunluğunu önlemek için

Ticaret Sicil Müdürlüğümüzce hafta içi 09.00 – 18.00 saatleri arasında , 31 Mart

2018 Cumartesi ve 1 Nisan 2018 Pazar 11.00 – 17.00 arasında,  07 Nisan 2018

Cumartesi ( Seçim Tarihinde)  saat: 09.00 – 17.00 arasında görev yapacaktır.

                                     KASTAMONU TİCARET VE SANAYİ ODASI 2018 SEÇİM TAKVİMİ
12 Mart 2018 Pazartesi                                    Seçme ve Seçilme hakkına sahip olan üye listesinin

Seçim Kurulu   Başkanına teslim.saat:08.30

16 Mart 2018 Cuma            Üye Listesinin incelenmesinin tamamlayıp onaylanması. saati:17.30
19 Mart 2018 Pazartesi                           Seçmen listesinin  (3 tam iş günü) askıya çıkartılması ve

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına itiraz süresinin ilk günü saat  08.30

21 Mart 2018 Çarşamba                   Seçmen Listelerinin askı’dan indirilmesi ve itirazın son günü

saat:17.30

23 Mart 2018 Cuma                   İtirazların İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca karara bağlanmasının

son günü.saat:17.30

 

26 Mart 2018 Pazartesi                                                       İtiraz üzerine verilecek kararların tebliği.
27/28/29 Mart2018               İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı kararına karşı İl Seçim Kuruluna itiraz

Salı –Çarşamba- Perşembe                                süresi itirazların kesin olarak karara bağlanması.

30 Mart 2018 Cuma                                                                  Seçmen Listelerinin kesinleştirilmesi.
2/3/4 Nisan 2018                                             Kesinleşen listelerin (üç tam iş günü) sürecince ilanı.

Pazartesi-Salı-Çarşamba

07 Nisan 2018 Cumartesi                        SEÇİM GÜNÜ(Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği Seçimi)

(Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası HİZMET BİNASI)saat:09.00-17.00

09 Nisan  2018 Pazartesi            Geçici seçim sonuçlarının (1 tam iş günü)ilanı,İlçe  Seçim Kurulu

Başkanlığına itirazın ve karara bağlanmasının son Günü.

10 Nisan 2018 Salı                             İlçe Seçim Kurulunca itirazlara ilişkin kararın (1 tam iş günü)

ilanı,bu karara karşı İl Seçim Kuruluna itiraz süresi.

11 Nisan 2018 Çarşamba                     İl Seçim Kurulunca itirazların 1 günlük süre içinde karara

bağlanması.

12 Nisan 2018 Perşembe                         İl Seçim Kurulunun itirazlara ilişkin kesin kararının ilanı.

(1 tam iş günü)

13 Nisan 2018 Cuma                  Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliğinde Tüzel kişiyi temsil edecek

gerçek kişinin isminin odaya bildirilmesi.

14 Nisan 2018 Cumartesi                     SEÇİM GÜNÜ (Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu

Üyeleri,Disiplin Kurulu Üyeleri,TOBB Genel Kurul Delege

Seçimi  saat:12.00-17.00

16 Nisan 2018 Pazartesi                       Seçim sonuçlarının ilanı (1 tam iş günü) İlçe Seçim Kurulu

Başkanlığına İtirazın ve karara bağlanmasının son günü.

17 Nisan 2018 Salı                   İlçe Seçim Kurulunca itirazlara ilişkin kararın ( 1 tam iş günü) İlanı

İl seçim Kurulunca itiraz süresi.

18 Nisan 2018 Çarşamba                   İl Seçim Kurulunca itirazların ( 1 günlük süre ) içinde karara

bağlanması.

19 Nisan 2018 Perşembe                                                        Kesin sonuçların ( 1 tam iş günü ) ilanı.