ODAYA KAYIT

5174 sayılı kanunun 9. maddesi gereği olarak;

Ticaret siciline kayıtlı tacir ve bu kanuna göre sanayici sıfatına haiz tüm gerçek ve tüzel kişilerle şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerin bu kanun gereğince mensup olacakları odalarına veya ajanlıklarına kaydolmaya mecburdurlar.

Eczaneler ve mali müşavirlik şirketlerinin odaya kayıt olma zorunluluğu olmaması nedeniyle talep edildiği takdirde kayıt yapılmaktadır.

TESCİL VE İLAN

Türk Ticaret Kanunun 40. Maddesi gereği; Her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren on beş gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret ünvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirir.

Her tacir kullanacağı ticaret ünvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere onaylattırdıktan sonra sicil müdürlüğüne verir. Tacir hükmi şahıs ise ünvanla birlikte onun namına imzaya salahiyetli kimselerin imzaları da notere tasdik ettirilerek sicil müdürlüğüne verilir.

Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunur.

  • 5174 Sayılı Kanunun 10. Maddesi Gereği; Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır.
  • Değişikliklerin firma tarafından bir ay içerisinde Oda  Sicil Müdürlüğüne bildirilmesi  gerekmektedir.
Menü
Odamıza Ulaşın