BİLGİ GÜNCELLEME

Üyelerimizin odamızda mevcut iletişim bilgilerinin güncelliğinin sağlanması kaliteli ve zamanında hizmet verebilmemiz bakımından büyük önem taşımaktadır.

Özellikle iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesi durumunda Sizlere ulaşmamız mümkün bulunamamakta, dolayısıyla da birçok hizmet, duyuru ve faaliyetimizden faydalanma imkânınız olamamaktadır.

Zaman yönetiminin artan önemi ile birlikte hızlı iletişimin önemi de artmaktadır. Bu nedenle üyelerimizin kendilerine anında ulaşabileceğimiz güncel iletişim bilgilerini (e-posta, kurumsal SMS) bildirmeleri tüm kapıları açan anahtar konumundadır.

Üyelerimizin iletişim bilgileri ve firmaları ile ilgili diğer değişiklikleri bildirmelerinin yasal olarak yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri arasında yer aldığını önemle hatırlatmak isteriz.

Kanunun ilgili maddesinde; Odaya kaydolunan tacirin durumlarında meydana gelen, Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gerekli her çeşit değişikliklerin vukuundan itibaren bir ay içinde değişikliklerin Oda ve Borsalara bildirilmesi mecburidir. denilmektedir.

Size ulaşabilmemizin anahtarı iletişim bilgilerinizi bildirmenizdir. Lütfen odamıza ulaşarak veya bilgi güncelleme formlarını kullanarak üye bilgilerinizi güncelleyin. Güncel üye bilgisi, sorunsuz oda hizmetinin temelidir.

AİDAT TAKİBİ VE AİDAT ÖDEME

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’na üyeliğin yasalar tarafından belirlenen yükümlülükleri bulunmaktadır. Odamız, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesini yasal olarak takiple sorumludur.

Üyelerimizin temel yükümlülüklerinden birisi “yıllık ve munzam aidatın” zamanında ödenmesidir. Yıllık aidat ve munzam aidat, 5174 Sayılı Kanun’un 24 ve 25‘inci maddelerinde açıklanmıştır. Buna göre;

Yıllık Aidat             : Üyenin her yıl ödemekle yükümlü olduğu aidattır.
Munzam Aidat      : Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin bir yıl önceki gelir vergisine matrah teşkil eden ticari kazançları, tüzel kişi ve sanayicilerin ise ticari bilanço karları üzerinden binde 5 oranında ayrıca ödemekle yükümlü oldukları aidattır.

Aidatınızı zamanında ödeyin, gecikme zammına maruz kalmayın.
Zamanında ödenen aidatlar hem sizlerin gecikme zammı ödemesine engel olacak, hem de odamız hizmetlerinin daha düzenli işlemesini sağlayacaktır.

Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlara 6183 Sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimiz herhangi bir bildirim beklemeksizin, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile müracaatla munzam aidatlarını ödemekle mükelleftirler.

Yıllık aidat ve munzam aidatın birinci ve ikinci taksitinin ödeme süreleri şöyledir:

Birinci Taksidin Son Ödeme Tarihi : 30 Haziran
İkinci Taksidin Son Ödeme Tarihi : 31 Ekim

Üyelerimiz, yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini odamız veznesine (nakit veya kredi kartı), üye sicil numarasını belirterek yapabilirler.

  • ZİRAAT BANKASI TR220001000151360995025001
  • HALKBANK TR480001200948200012000001
  • İŞ BANKASI TR850006400000152000000252
  • YAPI KREDİ TR820006701000000063070544
  • TÜRK EKONOMİ BANKASI TR570003200026800000012396
  • GARANTİ BANKASI TR260006200100300006299074
  • AKBANK TR760004600190888000104508

Tüm hesaplar Kastamonu şubesidir.

Menü
Odamıza Ulaşın